Terms of Use

Podmienky používania

Vydané 25. mája 2018

Webová stránka http://www.sk.skechers.com/ (ďalej len „stránka“) je služba spoločnosti Skechers CEE Kft, ktorá je dcérskou spoločnosťou v úplnom vlastníctve spoločnosti Skechers U.S.A., Inc. (ďalej len „Skechers“). Tieto podmienky používania spolu s inými obchodnými podmienkami, ktoré sa zobrazujú priebežne na stránke (spolu ďalej ako „podmienky“), uvádzajú podmienky, na základe ktorých máte prístup na stránku a môžete ju používať.

PRIHLÁSENÍM SA NA STRÁNKU SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE (BEZ ZMENY), NEMÁTE PRÁVO NA PRÍSTUP NA STRÁNKU ANI JEJ INÉ POUŽÍVANIE.

Vyhlasujete a zaručujete sa, že máte minimálne 16 rokov alebo navštevujete stránku pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa stránky, týchto podmienok alebo máte akékoľvek iné potreby týkajúce sa zákazníckych služieb, obráťte sa na nás pomocou:

Skechers CEE

Revesz Str. 27.

Budapest

1138, Hungary

 

+ 3615008400 (Hétfőtől - Péntekig 8:00-5:00-ig)

 

E-mail cím: editb@eu.skechers.com

 

SKECHERS USA, Inc. Customer Service
228 Manhattan Beach Blvd.
Manhattan Beach, CA 90266

800-746-3411 (Mon-Fri 8:00am to 5:00pm Pacific Time)
E-MAIL ADDRESS of local customer service.

Autorské právo

Celý obsah uvedený na tejto stránke, okrem iného aj vrátane textu, obrázkov alebo kódu je chránený autorskými právami ako kolektívne dielo podľa USA a iných autorských zákonov a je majetkom spoločnosti Skechers. Kolektívna práca zahŕňa diela, ktoré sú poskytované spoločnosti Skechers USA, Inc. na základe licencie II Copyright 2018, VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. Povolenie je udelené na elektronické kopírovanie a/alebo tlač častí stránky v papierovej podobe na výlučné účely zadania objednávky na stránke. Môžete zobraziť a pod podmienkou akýchkoľvek výslovne uvedených zákazov alebo obmedzení týkajúcich sa konkrétneho materiálu si môžete stiahnuť alebo vytlačiť časti materiálu z rôznych oblastí tejto stránky výlučne na vaše vlastné nekomerčné použitie alebo zadať objednávku na stránku alebo na nákup výrobkov značky Skechers. Akékoľvek iné použitie, okrem iného aj vrátane reprodukcie, distribúcie, zobrazovania alebo prenosu obsahu stránok je prísne zakázané. Ďalej súhlasíte s tým, že nezmeníte ani neodstránite žiadne materiály stiahnuté alebo vytlačené zo stránky a nesmiete používať žiadne ilustrácie, fotografie, video alebo audio sekvencie ani žiadnu grafickú časť oddelene od akéhokoľvek sprievodného textu. Stav spoločnosti Skechers (aj akýchkoľvek identifikovaných prispievateľov) ako autora obsahu na stránke musia byť vždy potvrdený. Ak tlačíte, kopírujete alebo sťahujete akúkoľvek časť stránky v rozpore s týmito podmienkami používania, okamžite strácate právo na používanie stránky a musíte zničiť všetky kópie materiálov, ktoré ste urobili.

Ochranné známky/duševné vlastníctvo

Všetky ochranné známky, servisné značky a obchodné názvy Skechers používané na stránke (okrem iného aj vrátane názvu spoločnosti Skechers) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Skechers SARL. Nesmú sa používať bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Skechers. Akékoľvek iné duševné vlastníctvo na stránke, okrem iného aj vrátane patentov, ktoré boli vydané alebo čakajú na vydanie, sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Skechers SARL a/alebo jej poskytovateľov licencií.

Odkazy

Ak stránka obsahuje odkazy na iné stránky a zdroje poskytované tretími stranami, tieto odkazy sa poskytujú len pre vaše informácie. Takéto odkazy sa nemajú interpretovať ako súhlas spoločnosti Skechers s týmito prepojenými webovými stránkami ani s informáciami, ktoré od nich získate. Spoločnosť Skechers nemá žiadnu kontrolu nad obsahom týchto stránok alebo zdrojov.

Zrieknutie sa záruky

 

Upozorňujeme, že spoločnosť Skechers poskytuje stránky len na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že stránky nebudete používať na žiadne obchodné ani podnikateľské účely, a spoločnosť Skechers nenesie voči vám žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie obchodovania alebo stratu obchodných príležitostí.

Spoločnosť Skechers nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť voči vám, kde by to bolo protiprávne. Zahŕňa to aj zodpovednosť za smrť alebo zranenie spôsobené nedbanlivosťou spoločnosti Skechers alebo za podvod či podvodné skreslenie.

Vírusy

 

Spoločnosť Skechers nezaručuje, že stránky sú bezpečné či bez vírusov. Ste zodpovední za konfiguráciu informačnej technológie na prístup na stránku. Mali by ste používať vlastný softvér na ochranu proti vírusom.

Nesmiete zneužívať stránky vedomým zavádzaním materiálov, ktoré sú technologicky škodlivé vrátane vírusov, trójskych koní, červov alebo logických bômb. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup na stránku, na server, na ktorom je stránka uložená, ani na žiaden server, počítač či databázu pripojenú k stránke. Nesmiete napadnúť stránku prostredníctvom útoku typu „odmietnutie služby“ alebo útoku typu „distribuované odmietnutie služby“.

Použitie odoslaných informácií

 

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Skechers môže slobodne používať akékoľvek pripomienky, informácie alebo myšlienky obsiahnuté v akýchkoľvek komunikáciách, ktoré môžete poslať na stránku, alebo ich odošlete na stránku bez upozornenia, kompenzácie alebo potvrdenia na akýkoľvek účel, okrem iného aj vrátane výroby a marketingu produktov a služieb a vytváranie, modifikovanie alebo zlepšovanie stránky alebo iných produktov a služieb. V nevyhnutnom rozsahu udeľujete spoločnosti Skechers licenciu na používanie tohto obsahu.

Vyhlásenie o účasti/obmedzenia použitia

 

Spoločnosť Skechers nerobí a nedokáže skontrolovať všetky oznámenia a materiály uverejnené alebo vytvorené používateľmi prihlasujúcimi sa na túto stránku a nie je žiadnym spôsobom zodpovedná za obsah týchto komunikácií a materiálov. Beriete na vedomie, že tým, že vám poskytujete možnosť prezerať a distribuovať obsah generovaný používateľom na stránke, táto stránka slúži len ako pasívny kanál na takúto distribúciu a nepreberá žiadnu povinnosť alebo zodpovednosť súvisiacu s akýmkoľvek obsahom alebo aktivitami generovanými používateľmi na stránke. Názory vyjadrené inými osobami na našich stránkach nepredstavujú naše názory ani hodnoty.

Nesmiete uverejňovať ani inak šíriť obsah stránky, ktorý spoločnosť Skechers podľa vlastného uváženia určí ako zneužívajúci, obťažujúci, ohrozujúci, hanlivý, obscénny, zosobnenie iných, falošný, podvodný, zavádzajúci, porušujúci autorské práva, ochrannú známku alebo iného práva duševného vlastníctva iného, porušujúci právo na súkromie alebo publicitu, porušujúci akékoľvek iné právo spoločnosti Skechers alebo inú stranu, nezákonné alebo inak nevhodný pre spoločnosť Skechers. Nesmiete nahrávať komerčný obsah na stránku ani používať stránku, aby ste žiadali ostatných, aby sa pripojili alebo sa stali členmi ktorejkoľvek inej komerčnej on-line služby alebo inej organizácie. Zaručujete sa, že akýkoľvek takýto príspevok alebo distribúcia spĺňa vyššie uvedené štandardy a budete zodpovední voči spoločnosti Skechers. Ak je to legálne, spoločnosť Skechers môže poskytnúť vašu totožnosť tretej strane, ktorá tvrdí, že akýkoľvek obsah, ktorý ste na stránku odoslali alebo na ňu nahrali, predstavuje porušenie ich práv duševného vlastníctva, dôverných informácií alebo je hanlivý.

Odškodnenie

 

Súhlasíte s tým, že odškodníte, obhájite spoločnosť Skechers, jej úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, poskytovateľov licencií a dodávateľov a zabezpečíte ich bezúhonnosť, pokiaľ ide o akékoľvek straty, výdavky, škody a náklady vrátane primeraných odmien právnych zástupcov vyplývajúcich z akéhokoľvek porušenia týchto podmienok alebo akejkoľvek činnosti súvisiacej s vaším internetovým účtom (vrátane nedbanlivého alebo neoprávneného správania) vami alebo inou osobou prihlasujúcou sa na stránku prostredníctvom vášho internetového účtu.

Skončenie platnosti a účinok skončenia

 

Tieto podmienky sa vzťahujú na vás pri vašom prihlásení sa na stránku. Spoločnosť Skechers si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia ukončiť alebo obmedziť používanie tejto stránky bez predchádzajúceho upozornenia z akéhokoľvek alebo žiadneho dôvodu a bez zodpovednosti voči vám alebo tretej strane. Tieto podmienky alebo akákoľvek ich časť môže spoločnosť Skechers z akéhokoľvek dôvodu ukončiť alebo upraviť bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týkajúce sa autorských práv, ochranných známok, vylúčenia zodpovednosti, obmedzenia zodpovednosti, odškodnenia a iných pretrvávajú v prípade akéhokoľvek ukončenia.

Rozhodné právo a jurisdikcia

Tieto podmienky sa riadia anglickým právom a súdne konanie s ohľadom na ne môžete iniciovať prostredníctvom anglických súdov.

Alternatívne riešenie sporov je proces, kde nezávislý orgán zvažuje skutočnosti sporu a snaží sa o jeho riešenie bez toho, aby ste museli ísť na súd. Európska platforma riešenia sporov online (ODR) je k dispozícii tu. Nie sme povinní používať alternatívne riešenie sporov a v súčasnosti ho nevyužívame.